Advisory Chair (s)

 

S.No. Name & Designation

1.

Prof. Rajiv Kumar, Senior Advisor, AICTE, New Delhi

2.

Dr. K.S. Sharma, Sr.Advisor, IIS University, Jaipur

3.

Dr. Pradeep Bhatnagar, Dean, IIS University, Jaipur

4.

Dr. Manju Nair, Principal, ISIM, Jaipur

5.

Dr. Swati V. Chande, HoD, Computer Science, ISIM, Jaipur